Trạng thái:
Đang chuyển nhượng
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
25
Số căn:
867
Quy mô:
17 000
Mật độ xây dựng:
23.3%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang chuyển nhượng
Số Block:4 Số tầng:25
Quy mô:17 000 Mật độ xây dựng:23.3%
Số căn hộ:867 Ngày hoàn thành:Tháng 1/2019
?>
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang chuyển nhượng
Số Block:4
Số tầng:25
Quy mô:17 000
Mật độ xây dựng:23.3%
Số căn hộ:867
Ngày hoàn thành:Tháng 1/2019